Připravujeme termíny dražeb v jubilejní desáté sezóně!

Postup nákupu dříví v dražbách

  1. Registrace – není nutná předchozí registrace, každý zájemce se zaregistruje v kterýkoliv den konání dražby v místě konání
  2. Naceňování dříví – každý zájemce má k dispozici dražební katalog (ve dnech konání dražby s obsluhou obdrží katalog fyzicky vytištěný, v ostatních dnech ke stažení online v sekci aktuality) a do něj vyplní nabídkové ceny
  3. Odevzdání nabídek – odevzdání vyplněného dražebního katalogu s řádně vyplněným Souhlasem s dražební vyhláškou a prohlášením o závaznosti podané nabídky je možné elektronicky emailem i fyzicky (preferujeme elektronicky vyplněné katalogy)
  4. Rozeslání výsledků ihned po vyhodnocení – výsledky jsou rozeslány zpravidla ještě v noci po ukončení dražby, u kusů pod vyvolávací cenou informujeme zájemce s nejvyšší nabídkou nejpozději do nejbližšího pátku do 8:00 v případě, že si vlastník nepřeje kusy pod vyvolávací cenou prodat
  5. Odvoz vydraženého dříví – dříví je možné odvážet po jeho zaplacení, v případě zájmu pomůžeme s logistikou (viz Ceník nakládky)

Novinky pro dražební sezónu 2023/2024

Nově budeme umožňovat nacenění vždy od čtvrtka do středy a to v následujícím režimu...
  • Čtvrtek a pátek (a v případě dražeb v Moravské Huzové, Mříči a v Břeclavi ještě pondělí) bude dražba probíhat v režimu bez obsluhy. Dříví i dražební katalog budou připraveny a dražitelé mohou dříví v dražebním prostoru naceňovat. Nebude však k dispozici občerstvení, obslužný personál a v případě sněžení nebude zajištěno očištění výřezů. Dražitele, kteří budou chtít využít tyto termíny žádáme o vytisknutí vlastního dražebního katalogu (ten bude zaslán nejpozději ve středu před zahájením dražby a uveřejněn na stránkách v sekci aktuality) a odevzdání elektronickou formou (po domluvě možné vyzvednutí vytištěného katalogu a odevzdání fyzicky).
  • Pondělí, úterý a středa (v případě dražeb v Moravské Huzové, Mříči a v Břeclavi jen úterý a středa) budou dražby probíhat v tradičním režimu s občerstvením, bude zajištěno očištění výřezů v případě sněžení a bude přítomen obslužný personál.

 

Sortimenty pod vyvolávací cenou...

U výřezů, kde bude nejvyšší podaná nabídka nižší než vyvolávací cena, má vlastník dříví právo tyto výřezy neprodat. Všichni dražitelé obdrží ihned po vyhodnocení dražby výsledky s výřezy u nichž byla jejich nabídka nejvyšší i s výřezy, u kterých je nabídka nižší než vyvolávací cena – u těchto výřezů má vlastník právo je neprodat. V takovém případě budeme informovat úspěšného dražitele nejpozději do nejbližšího pátku po konání dané dražby do 8:00, že tyto sortimenty zůstávají ve vlastnictví vlastníka dříví a že o tyto sortimenty je ponížen objem vydraženého dříví a také celková cena za vydražené dříví.

Využití podvalů...

Nově budou výřezy umístěné v dražbě na silnějším konci podloženy podvaly.

Vzhledem k problémům s včasným odvozem dříví jsou nově stanoveny poplatky za svoz a skladování dříví. Upozorňujeme, že tyto poplatky budou vyžadovány...
  • Pokud vydražitel neodebere vydražené dříví do 5 týdnů od konce dané dražby (případně nezaplatí v termínu), bude vydražiteli účtován poplatek za svoz a skládkování dříví ve výši 200 Kč/m3 za každý m3 dříví, které nebude odvezeno z dražebního prostoru do 5 týdnů od konce dražby a dále poplatek 40 Kč/ m3 za každý den skládkování, u dříví, které nebude odvezeno z dražebního prostoru do 8 týdnů od konce dané dražby.
  • Pokud vydražitel neodebere vydražené dříví do 5 respektive 8 týdnů nabízí se jako další možnost v případě zájmu vydražitele odkup neodvezeného dříví ze strany Dražebníka za cenu minimálně 500 Kč/m3 v případě jehličnatých a měkkých listnatých dřevin a 1200 Kč/m3 v případě tvrdých listnatých dřevin. Tato možnost bude využita pouze v případě výslovného zájmu Vydražitele a jejím uplatněním nezaniká nárok na uplatnění poplatku za svoz a skládkování dříví a poplatku za skladování dříví nad 8 týdnů od konce dané dražby. Pokud však vydražitel neodveze dříví z dražebního prostoru do 30. 6. daného roku, bude tato možnost uplatněna automaticky a dané výřezy budou odkoupeny za výše uvedené ceny, pokud nebude domluveno jinak.