Připravujeme termíny dražeb v jubilejní desáté sezóně!

Postup umístění dříví do dražeb

  1. Avizace plánovaného objemu dříví - nutné odsouhlasení ze strany dražebníka (DEBLICE-lesy)
  2. Podpis smlouvy
  3. Příjem dříví – při vykládce se pouze přepočítá počet kusů
  4. Přeměření sortimentů – dražebníkem (DEBLICE-lesy) naměřené délky a průměry jsou směrodatné pro výpočet objemu dříví
  5. Orientační zatřídění dle jakostí – provádí dražebník
  6. Stanovení vyvolávacích cen – vyvolávací ceny určuje dražebník
  7. Tvorba a rozeslání dražebního katalogu dražitelům - tradičním dražitelům emailem, případně je katalog k dispozici na webu v sekci aktuality
  8. Samotná dražba
  9. Rozeslání výsledků a podkladů k fakturaci ihned po vyhodnocení – výsledky jsou rozeslány zpravidla ještě v noci po ukončení dražby
  10. V případě sortimentů pod vyvolávací cenou rozhodnutí o prodeji – pokud je nejvyšší nabídnutá cena u některých sortimentů pod vyvolávací cenou, vlastník dříví rozhodne, zda je chce prodat nebo ne

Dříví vhodné do dražeb (doporučení pro vlastníky)

U dubu kvalita A+ (I, II, III. A tř. kvality dle doporučených pravidel), s rostoucí dimenzí lze po konzultaci umístit i horší kvalitu; stř. průměr 40 cm+; u ostatních dřevin doporučujeme umisťovat kvalitu II+; délka min. 2,5 m; dřeviny, u nichž lze očekávat cenu min. 4 tis Kč/m3 - standardně listnáče (s výjimkou topolu a vrby) a z jehličnanů modřín.

Vše ostatní nevylučujeme, ale pouze po domluvě s námi (nemusí být do dražby zařazeno).  Na základě zkušeností z předchozích sezón, doporučujeme dříví umístit do dražeb co nejdříve, dodávat delší výřezy (zejména u DB, při dodržení požadované kvality) a umístění do dražby si včas zarezervovat. Za zaplacení dodaného dříví ručí naše firma.